Zapoznaj się z naszą ofertą:

  1. PROJEKTOWANIE

  2. PROGRAMOWANIE

  3. MODERNIZACJA

  4. BUDOWA MASZYN

  5. WDROŻENIE I TESTY

Staże w naszej instytucji:

W NASZEJ INSTYTUCJI REALIZOWANE JEST PRZEDSIĘWZIĘCIE:

"STAŻE I SZKOLENIA PRAKTYCZNE PRACOWNIKÓW/NIC
NAUKOWYCH JEDNOSTEK NAUKOWYCH I PRACOWNIKÓW/NIC
NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH, NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH
UCZELNI W PRZEDSIĘBIORSTWACH Z OBSZARU IT"

REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

PRIORYTET VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI

DZIAŁANIE 8.2 TRANSFER WIEDZY

PODDZIAŁANIE 8.2.1 WSPARCIE DLA WSPÓŁPRACY SFERY NAUKI I PRZEDSIĘBIORSTWProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego